Publicaties

Jaarverslag 2021

Op 6 september 2004 is de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van geldmiddelen en het verlenen van bijdragen alsmede het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. 

De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst.

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College wil financiële ondersteuning bieden aan:

  • Tegemoetkoming in de reiskosten voor gezinnen met een beperkt inkomen en als de reiskosten onevenredig hoog zijn.

Aan het einde van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, is een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. 

Voor de balans en de exploitatie per 31 december 2021 verwijzen we naar de bijgevoegde financiële rapportage

De jaarstukken zijn voorzien van een verklaring van de accountant en zijn binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden en goedgekeurd.

 

Amersfoort, juni 2020
Bestuur Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

_____

Jaarverslag 2020

De jaarrekening van 2020 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

 

Jaarverslag 2019

De jaarrekening van 2019 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

Jaarverslag 2018

De jaarrekening van 2018 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

Jaarverslag 2017

De jaarrekening van 2017 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).