Publicaties

Jaarverslag 2017

De jaarrekening (concept) van 201 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

Jaarverslag 2016

De jaarrekening (concept) van 2016 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag van 2015 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF) en via deze link kunt u de jaarrekening van 2015 downloaden (PDF).

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag van 2014 kunt u downloaden door op deze link te klikken (PDF).

Jaarverslag 2013

Op 6 september 2004 is de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van geldmiddelen en het verlenen van bijdragen alsmede het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst.

In 2013 heeft het bestuur een keer vergaderd. Het plan van aanpak voor het verkrijgen van financiële middelen voor het financieren van activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd heeft verder gestalte gekregen. In het najaar 2013 is een campagne gehouden voor het verkrijgen van financiële middelen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van diverse kerkelijke denominaties verspreid over Nederland. Conform het rooster van aftreden waren twee bestuursleden aftredend, te weten de heren ing. G. de Jong en H. Spiker. Het bestuur heeft het voorstel waarin zij voor herkiezing werden voorgedragen geaccordeerd. In de vacature is de heer H. Uil uit Zierikzee benoemd.

De bestuurssamenstelling was op 31 december 2013 als volgt:

 • Mr. dr. J.T. van den Berg     (voorzitter)
 • G. van den Berg                  (secretaris)
 • L.A. Wijnmaalen                  (penningmeester)
 • Mr. P. Baijense RA               (plaatsvervangend voorzitter en algemeen adjunct)
 • Drs. L.M. van den Doel
 • Ing. G. de Jong
 • G.P. Landwaart
 • H. Spiker
 • H. Uil
 • C. van Vianen
 • E. van Voorden

Namens het Hoornbeeck College woont de heer drs. W.J. de Potter, voorzitter college van bestuur, de vergaderingen bij. Sinds 1 april 2011 voert mevrouw M.J. Willemsen het secretariaat van de stichting.

De Stichting heeft in 2013  57.106,- euro aan giften ontvangen. In 2013 heeft het Hoornbeeck College namens de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College 11.065,- euro uitbetaald inzake de reiskosten voor de studenten. Klik hier voor een versie van het jaarverslag met een uitgebreidere financiële verantwoording.

Aan het einde van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, is een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. Voor de balans en de exploitatie per 31 december 2013 verwijzen we naar de bijgevoegde financiële rapportage. De jaarstukken zijn voorzien van een verklaring van de accountant en zijn binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden en goedgekeurd. Het bestuur heeft een afschrift van de goedgekeurde jaarstukken ter beschikking gesteld aan het bestuur van de Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VVORG).

Amersfoort, 20 mei 2014

Bestuur Stichting Steunfonds Hoornbeeck College